3.5.1 Ur Gesta Romanorum: Filiae tres (del I)

Theodosius in civitāte Romāna regnāvit,   imperātor valde potens, qui tres filias pulchras habēbat. Dixit filiae primae: ‘Quantum dilĭgis me?’ Atque illa: ’Certe plus quam me ipsam.’ Ait eī pater: ‘Ideo te ad magnas divitias promovēbo.’ Statim eam dedit regi opulento in uxōrem. Post haec vēnit ad secundam filiam et ait eī: ‘Quantum dilĭgis me?’ Atque illa: ‘Tantum ut me ipsam.’ Imperātor vero eam cuidam duci tradĭdit in uxōrem. Et post haec vēnit ad tertiam filiam et ait eī: ‘Quantum me dilĭgis?’ Atque illa ’Tantum ut vales, neque plus neque minus.’ Ait eī pater: ‘Quia ita est, non ita opulentum marītum habēre debes!’ Tradĭdit eam cuidam comĭti in uxorem.

Theodosius namn på härskare statim på stående fot, genast
civĭtas, ātis F stat, rike do, dedi, datum, dare 1 ge
regno 1 regera opulentus, a, um rik
imperātor, ōris M kejsare uxor, ōris F hustru
valde adv. väldigt, mycket haec neutr. plur. ack., se hic
potens, entis mäktig tantum ut så mycket som
primus, a, um först, här ’äldst’ ipse, ipsa, ipsum själv
quantum N hur mycket cui-dam dat. av qui-dam en (viss)
di-lĭgo, -lexi, -lectum 3 älska dux, ducis M anförare, hertig
me ipsam underförstå dilĭgo tra-do, tra-dĭdi, tra-dĭtum 3 (trans + do) överlämna, ge
atque men, och valeo, valui 2 vara värd
certe helt visst neque…neque varken…eller
ait (ofullst.) 3:e pers. säger/sade quia (orsakskonj.) eftersom
ideo därför marītus, i M make
divitiae, ārum F pl. rikedomar debeo, debui, debĭtum 2 böra
pro-moveo, -mōvi, -mōtum 2 föra fram, här ’hjälpa fram’ comes, comĭtis M greve