Bilder – Steg IV

Senrepubliken fram till slaget vid Actium – bildsida

Klicka på bilderna för att förstora dem. Klicka här för att komma tillbaka till huvudsidan!

© 2015 Staffan Edmar

4_1
Karta som visar Caesars föreställning om Britannien
4_2
Forum Romanum i Rom. Byggnaden i bildens mitt är senatens Curia, som efter flera bränder återuppbyggts. Det var Gaius Julius Caesar som på denna plats lät bygga den första kurian.
4_3
Caesars Forum Iulium i Rom, från Via dei Fori Imperiali. De tre korintiska kolonnerna till höger är det som återstår av templet till Venus Génetrix ära. Caesars Forum inhägnades av en rad kolonnader för affärer.
4_4
I Rom finns fortfarande ’Det avbrutna brovalvet’ (Ponte Rotto < pontem ruptum) mitt i Tibern. Bron är Roms första bro över Tibern och fanns på Gaius Julius Caesars tid. Bron kallades ursprungligen Pons Aemilius.
4_5
Vid Forum Boarium, kreaturstorget mellan Tibern och Palatinen, fanns på 100-talet f.Kr. ett rundtempel. Tjugo korintiska kolonner omgav templets cella, som inrymde en bild av Hercules, representant för övermänsklig styrka.
4_6
I Museo Nazionale Romano (Palazzo Massimo) finns väggmålningar, som har flyttats dit från utgrävda villor. Livia, Augustus hustru, har i sin sommarvilla vid Prima Porta haft helt fantastiska fresker. Hennes matsal, som var underjordisk till skydd mot sommarvärmen, var runt väggarna smyckad med träd, växter och frukter i naturtrogen stil för att ge gästerna en känsla av att de åt i det fria snarare än inomhus. Notera trädgårdsstaket ovan och fåglarna nedan. VILLA LIVIAE ska skiljas från DOMUS LIVIAE på Paladinen.
4_7
Notera fåglarna!
4_8
Växter/buskar/träd på väggmålningar i Villa Liviae Trädgårdsrummet i Villa Liviae upptäcktes redan 1863 och systematiska utgrävningar av villan har pågått sedan 1982. Svenska Institutet i Rom har ansvar för vissa utgrävningar på området. Ovan visas en modern samman-ställning på italienska av de 17 växter/buskar/träd som man funnit på trädgårdsmålningar i Villa Liviae.
4_9
Ara Pacis Fredsaltaret, nu inrymt i nybyggda lokaler i Rom, hyllar den fred som skapades av kejsar Augustus. Monumentet består av en fyrkantig inhägnad på ett lågt podium med altaret i mitten. Alla ytor är smyckade med växtbladsfriser och reliefer. Relieferna avbildar den festprocession som för fre-dens firande ägde rum år 13 f.Kr. med deltagande från bl.a. kejsarens familj.
4_10
Denna relief är placerad till vänster om ingången till det inre altarområdet. Den visar Moder Jord med barn, blomster, frukter och husdjur och syftar på det lyckliga tillståndet under Augustus regering.
4_11
I festprocessionen kan kejsarens familjemedlemmar urskiljas. Mannen i bildens mitt är Marcus Agrippa, make till Augustus dotter Julia och vid denna tid tronarvinge. Strax till höger Livia, Augustus hustru och moder till Tiberius (som senare blev kejsare).
4_12
Samma relief har på särskild plats i utställningslokalen rekonstruerats i färg på ett sådant sätt som man anser att den ursprungligen färglagts.
4_14
Colosseum – Amphitheatrum Flavium – byggdes på beställning av kejsar Vespasianus och invigdes år 80 e.Kr. av kejsar Titus. Teatern kunde genom 80 arkadförsedda ingångar ta emot ca 55 000 åskådare. Trots vanskötsel och stöld av stenmaterial från byggnaden under årens lopp imponerar teatern fortfarande.
4_15
Titusbågen vid Forum Romanum. Inskriften lyder SENATUS POPULUSQUE ROMANUS DIVO TITO, DIVI VESPASIANI F(ilio), VESPASIANO AUGUSTO
4_16
Relieferna inne i Titusbågens valv föreställer på den ena sidan Titus som under triumfen kör sin stridsvagn.
4_17
På den andra sidan finns romerska legionärer som bär krigsbytena från erövringen av Jerusalem, bl.a. den sjuarmade ljusstaken, och härolder som håller minnestavlor med namnen på de besegrade folken och städerna.
4_18
Roms centrum under kejsartiden
4_19
Plan över en del av Forum Romanum
4_20
FORUM ROMANUM Till vänster tre kolonner av Castor och Polluxtemplet. I förgrunden syns trappsteg till Basilica Iulia som hade en centralt belägen hall. Efter byggmaterialplundringar återstår bara delar av trappan, stenläggningen och bitar av kolonnerna.
4_21
På Forum Romanum kan man idag besöka trädgården till Vestalerna hus, där de prästinnor bodde som vårdade den heliga elden i Vestatemplet, ett litet rundtempel i närheten. Läs om vestalerna i Alf Henrikson II, s. 26
4_22
Korintiska kolonner från Castor och Pollux tempel på Forum Romanum. Sägnen berättar om en romersk diktator som lovade att bygga ett tempel till tvillingarnas ära, om romarna vann seger i en strid mot fördrivna etrusker-kungar. Romarna vann också seger.
4_23
Castor och Pollux tempel är en av Forum Romanums vackraste ruiner. Här framsidan av de korintiska kolonnerna med utsmyckningarna högst upp på nära håll.
4_25
ALATINEN Längs södra delen av Palatinen i Rom kan du promenera genom palatsen från kejsarna Augustus och Domitianus tid (1:a århundradet e.Kr.). Vårt ord ’palats’ kommer av namnet på Palatinen.
4_26
Från Palatinens kejsarpalats kan du genom valven åt söder skönja platsen där Circus Maximus en gång funnits.
4_27
Denna inhägnad på Palatinen är en del av det kejserliga palatset. Området har sannolikt använts av kejsarna som privat trädgård.
4_28
I förgrunden låg den långsträckta Circus Maximus som användes för kappkörningar. I bakgrunden syns delar av kejsar Domitianus palats och Septimius Severus termer på Palatinen. Bilden är tagen från Via del Circo Massimo i söder.
4_29
TRAIANUS MARKNADER Traianus marknader innehöll närmare 150 affärer och kontor. Här såldes allt från silke och kryddor som importerats från Mellanöstern till fisk, blommor och frukt. Affärerna byggdes med arkadförsedda ingångar, med sidokarmar och överstycken som skapade rektangulära portaler och fönster.
4_30
Traianus mark-nader erinrar i mycket om vår tids köpcentra. Från en av marknadsterrasserna högt upp får du en fin utsikt över delar av Traianus Forum.
4_31
VILLA ADRIANA Kejsar Hadrianus (117-138 e.Kr.) lät bygga ett sommarpalats utanför Rom. Det fylldes av fullskaliga reproduktioner av kejsarens favoritbyggnader i Grekland och Egypten. Vid entrén till området finns för dagens besökare en modell som ger en uppfattning om hur komplexet såg ut under sin storhetstid.
4_32
Villa Adriana. En imponerande byggnad där är den s.k. Havsteatern, som är en rund bassäng med en ö i mitten och som omges av kolonner. Ön var sannolikt Hadrianus privata avdelning, dit han drog sig tillbaka från kejsardömets bekymmer för att ägna sig åt sina intressen: måleri och arkitektur.
4_33
OSTIA Ostia. Efter gjorda utgrävningar av ett antal kvarter av staden har man på området satt upp en skiss av hur ett hus i tre våningar kan ha sett ut.
4_34
Ostia. Bilden visar vad som idag är kvar av det hus som skisserats på bilden ovan. Observera trappan i den bortre uppgången.
4_35
Interiör av taverna i Ostia.
4_36
Teatern i Ostia.
4_37
KONSTANTIN DEN STORE 306 – 337 e.Kr Konstantins triumfbåge byggdes för att erinra om Konstantins seger över sin medkejsare Maxentius år 312 e.Kr. Denna bild återger bågens översta högra hörn sett från söder. Många av bågens reliefer och statyer har dessvärre tagits från andra monument.
4_38
Konstantins och Maxentius basilika var en gång Forums största byggnad med tre stora, kasettförsedda tunnvalv på en golvyta 100×65 meter. Byggnadens höjd var 35 meter. Lokalen användes för juridisk administration och för handel. I basilikan fanns bl.a. en 12 meter hög staty av kejsaren.
4_39
I Palazzo dei Conservatori på Capitolium finner du på gården delar av den 12 meter höga kolossalstatyn av Konstantin, som stod i hans basilika på Forum.
4_40
Kolossalstatyns vänstra fot.