4.9.1 En kanalfärd på Fossa Augusti (del I)

På sin väg från Capua till Rom har resenärerna kommit till Sinuessa.
Quintus et Marcus postĕro die iter per Sinuessam fecērunt, ubi primum vidērunt mare Tyrrhēnum; denĭque Fundos venērunt, ubi noctem peregērunt.
Cum Fundis discessissent, vespĕri Feroniam pervenērunt, unde per fossam navigabĭlem lintre iter erat faciendum. Oppĭdum erat nautis et cauponĭbus plenum. Quanta convicia erant inter viatōres nautasque! “Huc appelle lintrem! Propius, propius, ne in aquam decidāmus! Quid? trecentos insertūrus es? Lintrem demerges, imprŏbe! Ohe, iam satis est!” Sic tota hora abĭit. Ubi tandem viatōres conscendērunt, mula secundum ripam repĕre coepit muliōne cantante.

postĕro die följande dag appelle lintrem huc lägg till med båten här (huc eg. hit)
iter, itinĕris N väg, resa iter facĕre göra en resa, fara prope adv. nära, propius komp.
primum adv. för första gången de‑cĭdo, 3 (de+cado) falla ned
Tyrrhēnus, a, um etruskisk quid vad, inleder en fråga
denĭque adv. till slut trecenti, ae, a tre hundra
Fundi, ōrum M stad i Latium ín‑sĕro, in‑serui, in‑sertum 3 infoga; här ’stuva in’
per‑ăgo, ‑ēgi ‑actum 3 driva igenom, fullborda, tillbringa de‑mergo 3 doppa ned, sänka
dis‑cēdo, ‑cessi, ‑cessum 3 gå åtskils, bege sig bort imprŏbe vok av adj. M skojare
vespĕri om aftonen ohe (interjektion) stopp!
per‑venio, -vēni, -ventum 4 komma fram, anlända ubi m. perf. ind. så snart som
fossa, ae F grav, här kanal tandem (adv.) slutligen, äntligen
navigabĭlis, e segelbar, farbar con‑scendo, ‑scendi, ‑scensum 3 (con+scando) bestiga, gå ombord
linter, tris F båt, lintre är abl. mula, ae F mulåsna
oppĭdum, i N stad secundum prep. m. ack. längs
caupo, ōnis krögare ripa, ae F flodstrand, kanalkant
plenus, a, um full, m. abl. av coepi endast perf. jag började
convicium, i N skrik, ordväxling quanta convicia hur stora gräl repo 3 krypa, ’långsamt dra båten’
viātor, ōris M resenär, vägfarare mulio, ōnis M mulåsnedrivare