4.6.1 Cicero Attĭco sal. (del I)

O hospĭtem mihi tam gravem! Sed fuit periucunde. Cum secundis Saturnalibus ad Philippum vespĕre venisset, villa ita complēta militĭbus est, ut vix vacāret tri­clinium, ubi cenatūrus ipse Caesar esset; quippe homĭnum MM. Sane sum commōtus, quid futūrum esset post­ridie; at mihi Barba Cassius subvēnit, custōdes dedit. Castra in agro; villa defensa est. Ille tertiis Satur­nalibus apud Philippum ad horam septĭmam erat nec quemquam admīsit; ratiōnes opīnor cum Balbo. Inde ambulāvit in litŏre.

Attĭcus, i Ciceros förläggare postridie adv. följande dag
salus, salūtis F hälsning Barba Cassius vän till Caesar
sal = salūtem (dicit) hälsar at men
hospes, hospĭtis MF gäst sub-venio, -vēni, -ventum 4 komma till hjälp
gravis, e besvärlig hospĭtem gravem utropsackusativ custos, custōdis M vaktpost
mihi dativus ethicus, ’det var mig en      castra, castrōrum N plur. läger
per-iucunde adv. som predikatsfyllnad: (på ett) angenämt (sätt) de-fendo, -fendi, -fensum 3 försvara, pass. göras försvarbar
Saturnalia, Saturnalium N pl. Saturnaliedag, dag mellan 17-23 dec. ille, illa, illud denne; här = Caesar
vesper, vesperi o. vespĕris M kväll vesperi lokativ ’på kvällen’ quis-quam, quid-quam någon
cóm-pleo, -plēvi, -plētum 2 fylla ad-mitto, -mīsi, -missum 3 släppa in
vaco 1 vara ledig, ha ledig plats ratio, ratiōnis F, i pl.: räkenskaper
triclinium N matsal opīnor 1 förmoda
ceno 1 äta middag cenatūrus (fut. part.) esset var skolande äta, = skulle äta, s.k. aktiv omskrivande konjugation cum prep. m. abl. tillsammans med
quippe (adverb) ju Balbus Caesars ekonomiske rådgivare
M=Mille homĭnum partitiv gen. (av) inde därifrån, därefter
commoveo, -mōvi, -mōtum 2 röra, oroa; pass. ’bekymras’ ambŭlo 1 promenera
sane adv. verkligen quid vad litus, litŏris N strand
futūrum (fut. part.) esset (var skolande ske =) ’skulle ske’