3.8 Ur Versio Vulgata: Bonus Samaritanus

En laglärd sade till Jesus: Vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus:
Homo quidam descendēbat ab Ierusalem in Iericho et incĭdit in latrōnes, qui etiam despoliavērunt eum; et plagis imposĭtis abiērunt semivīvo relicto. Accĭdit autem, ut sacerdos quidam descendĕret eādem via; et viso illo praeterĭit. Similĭter et levīta, cum esset secus locum et vidēret eum, pertransĭit. Samaritānus autem quidam iter faciens vēnit secus eum; et videns eum misericordia motus est. Et appropians alligāvit vulnĕra eius infundens oleum et vinum; et impōnens illum in iumentum suum duxit in stabŭlum et curam eius egit. Et altĕra die protŭlit duos denarios et dedit stabulario et ait: ’Curam illīus habe; et quodcumque supere­roga­vĕris, ego reddam tibi, cum rediĕro’. Quis horum trium videtur tibi proximus fuisse illi, qui incidit in latro­nes? At Legisperitus dixit: Qui fecit miseri­cor­diam in illum. Et ait illi Iesus: Vade et tu fac similiter.

Samaritānus samarier; samarit grek. appropio 1 (prope) närma sig
de-scendo, -scendi, -scensum 3 gå ned, bege sig allĭgo 1 (ligo) förbinda
íncĭdo, incĭdi, – 3 falla på, in aliquem råka ut för ngn vulnus, vulnĕris N sår
latro, ōnis M rövare infundo 3 gjuta på
despólio 1 m. ack. plundra ngn impōno 3 här sätta på
plaga, ae F slag iumentum, i N dragdjur, åsna
impōno, -pōsui, -pósĭtum 3 lägga på ngn; plagis imposĭtis, fristående abl. ’sedan slag lagts på’ (honom) samordnas bäst med ab-iērunt: ’de slog honom och gick sedan därifrån’ stabŭlum, i N härbärge
semivīvus, a, um halvdöd curam m. gen. ago utföra om vårdnad om någon, sköta om ngn
relinquo, relīqui, relictum 3 lämna; (eo) semivīvo relicto fristående abl. ’sedan han lämnats halvdöd’ altĕra die ’följande dag’
accĭdit ut det hände, att autem men, och profĕro, -tŭli, -lātum ta fram
vĭdeo, vīdi, visum 2 se denārius, i M denár, silvermynt
viso illo: fristående abl. stabulārius, i M värdshusvärd
praetéreo, –ĭi, –ĭtum gå förbi quodcumque vad helst som
similĭter et (=etiam) likaledes även super-é-rŏgo 1 ytterligare kosta på; supererogávĕris och redíĕro är futurum exaktum = sv. presens
Levita, ae M levit reddo 3 ge åter; redd-a-m futurum
secus prep. m. ack. invid, nära rédeo, rédĭi, rédĭtum återvända
pertranseo, –ĭi, –ĭtum gå förbi legisperītus, i M laglärd
iter facio 3B göra en resa, färdas  
misericórdia (abl.) moveor 2 gripas av medlidande