2.1.1 En berömd romares arbetsdag (del I)

Gaius Plinius Secundus, avuncŭlus meus, vir occupātus erat. Multa officia publĭca praestābat et multos libros doctos scribēbat. Nota est Plinii ’Naturālis Historia’, quae tam varia est ut ipsa natūra. Numquam fatigātus erat. Mane laborāre incipiēbat; ante lucem ibat ad Vespasiānum. Domum reversus studēbat. Post cibum minĭmum in locum aprīcum ibat. Libri legebantur, annotābat et excerpēbat. Post solem plerumque lavabātur. Deinde gustābat et dormiēbat minĭmum.

avúncŭlus, i M morbror, onkel eo, īre (oregelb.)
vir, viri M man, sv. viril Vespasiānus kejsare 69-79 e.Kr.
occupātus, a, um upptagen, ständigt sysselsatt, eng. occupied domum (riktningsack.) hem
multus, a, um mången, många reversus, a, um återvänd, återkommen
offícium, i N plikt, uppdrag stúdeo 2 studera, jfr eng. study
públĭcus, a, um allmän, offentlig post prep. m. ack. efter
praesto 1 prestera, fullgöra cibus, i M mat, måltid
doctus, a, um lärd, jfr doctor mínĭmus, a, um minst, mycket liten, här ’lätt’ (måltid)
notus, a, um känd, bekant in här prep. m. ack. till
história, ae F historia, beskrivning; naturalis historia naturkunskap locus, i M plats, ställe
quae F nom.: rel. pron. ’som’ aprīcus, a, um solig
tam… ut så …som, lika … som liber, libri M bok, jfr eng. library
várius, a, um mångskiftande lego 3 läsa, läsa upp, jfr legend
natūra, ae F naturen án-nŏto 1 (ad+notare) anteckna
ipse, a, um själv ex-cerpo 3 plocka ut, göra utdrag ur en text, jfr excerpera
numquam aldrig sol, solis M sol (3:e dekl.): post solem efter sol, ’efter att ha solat sig’
fatigātus, a, um trött, eng. fatigue ’han förtröttades aldrig’ plerúmque adverb mestadels
mane tidigt på morgonen lavo 1 tvätta, i passiv ofta bada, jfr lavemang, eng. lavatory
labōro 1 arbeta deinde därefter
incípio 3B börja gusto 1 smaka, äta en bit, goûter
lux, lucis F ljus (3:e dekl.): ante lucem före gryningen dórmio 4 sova