4.1.2 Caesars beskrivning av Britanniens form och yta (del II)

Forts.
triginta sub bruma. Huius latĕris longitūdo est, ut Britanni narrant, septin­gentō­rum milium passuum.
Tertium latus est contra septentriōnes; cui parti nulla est obiecta terra, sed eius latĕris angŭlus maxime ad Germaniam spectat. Hoc latus octingenta milia passuum in longitudĭnem esse existimātur.
Ex incŏlis sunt humanissĭmi, qui Cantium incŏlunt; non multum a Gallĭca consuetūdĭne diffĕ­runt. Interiō­res Britanni frumenta non serunt sed lacte et carne vi­vunt pellibusque sunt vestīti. In pugna omnes Bri­tan­­­ni vitro se inficiunt, quod caeruleum effĭcit colō­rem; hoc horridiōres sunt aspectu et habent omnem partem corpŏris rasam praeter caput et labrum superius.

bruma, ae F vinter(solstånd), sub bruma vid vintersolståndet pellis, is F djurhud
longitūdo, dĭnis F längd vestītus, a, um klädd
septingenti, ae, a sjuhundra ’denna sidas längd är (av) sjuhundra romerska mil’, genitivus qualitatis! vitrum, i N vejde (en blåfärgande ört; jfr vitriol)
septentriōnes, ōnum F plur. Sjustjärnorna, Karlavagnen, norr in-ficio, -fēci, -fectum (in + facere) färga, måla
cui parti rel. ankn. = et ei parti caeruleus, a, um (caelum himmel) caeluleus gm dissimilation caeruleus; himmelsblå, blå
obiectus, a, um med dat. ’belägen mittemot något’ ef-ficio, ef-fēci, ef-fectum 3B (ex + facere) åstadkomma
maxĭme mest, huvudsakligen color, ōris M färg, jfr eng. colour, fra. couleur, sv. kulör
octingenti, ae, a åttahundra hoc (N, abl. sing.) genom detta
humānus, a, um (homo) mänsklig, människo-, civiliserad horrĭdus, a, um hemsk, förskräcklig
in-cŏlo, in-colui, – 3 bebo aspectus, us M utseende: aspectu ’till utsendet’
consuetūdo, dĭnis F vana, bruk rasus, a, um rakad
dif-fĕro, dis-tŭli, di-lātum, differre skilja sig, vara olika praeter prep. m. ack. förutom
interior, ius (komp.) inre, interiör labrum, i N läpp
frumentum, i N säd (äv. frumenta i plur. = säd) superior, ius (komparativ till superus, a, um ovan befintlig) övre, över-, jfr fra supérieur
sero, sevi, satum 3 så  
lac, lactis N mjölk, jfr fra. lait’  
caro, carnis F kött