2.3 Ur en senantik lärobok: En skoldag

Om metoderna för nybörjar­under­visning under senantiken kan följande stycke ge en föreställ­ning. Det är sammanställt ur en senantik läsebok med parallell grekisk och latinsk text för användning i både det ena och det andra språket.
Vigilāvi de somno. Deposŭi albam paenŭlam. Accēpi tunĭcam. Processi de cubicŭlo cum  paedagōgo. Parentes salutāvi et basiāvi et sic descendi de domo. Abĭi in scholam, dixi: ’Ave magister!’ Magister resalu­tāvit: ’Avēte disci­pŭli!’ Ego dictātum excēpi, pertransĭi commentaria, interrogātus respondi, declināvi. Post haec magister nos dimīsit ad prandium. Dimissus vēni domum. Accēpi inter alia olīvas et caseum. Bibi aquam frigĭdam. Post prandium redĭi in scholam.
Bild

vígĭlo, 1 vaka, vakna dictātum perfekt particip i neutrum dikterat, ’det som dikterats’
somnus, i M sömn ex-cípio, -cēpi 3 taga upp, mottaga, ta till sig
de-pōno, -pósui 3 lägga av per-transeo, ĭi, -ire (oregelb.) gå igenom
albus, a, um vit commentarium, ii N kommentar
paénŭla, ae F kappa, nattskjorta interrogātus, a, um tillfrågad, perfekt particip ’när jag tillfrågats’
accipio, accēpi 3B ta emot, få re-spon­deo, -spondi 2 svara
tunĭca, ae F klädnad, ’kläder’ declīno 1 böja (här: substantiv)
pro-cēdo, -cessi 3 gå fram, gå ut (<proced-si) post haec efter detta
cubicŭlum, i N sovrum dimitto, -mīsi 3 skicka iväg
paed­agōgus, i M ledsagare prandium, i N lunch
parentes (3 dekl., ack. plur.) föräldrar, jfr eng. parents dimissus, a, um skickad i väg perfekt particip ’när jag skickats…’
salūto 1 hälsa på, säga farväl till domum (riktningsack.) hem
basio 1 kyssa inter (prep m. ack.) bland
sic olīva, ae F oliv
de-scendo, –scendi 3 gå ner, bege sig caseus, i M ost, ty. Käse
de domo hemifrån bibo, bibi 3 dricka
áb-eo, ĭi,īre (oregelb.) gå i väg frígĭdus, a, um kall
dico, dixi 3 säga réd-eo, ĭi, –īre (oregelb.) gå tillbaka, återvända
ave, avēte var hälsad(e)  
resalūto 1 hälsa tillbaka  
dicto 1 diktera