4.10 Ur Martialis epigramböcker

Paula och Priscus (IX:5)
Nub
ĕre vis Prisco. Non miror, Paula. Sapisti.
Ducĕre te non vult || Priscus. Et ille sapit.

Fördelen med mitt lantställe, käre Linus (II:38)
Martialis hade en vingård vid Nomentum två mil nordost om Rom.
Quid mihi reddat ager, quaeris, Line, Nomentanus?
Hoc mihi reddit ager: || te, Line, non video.

Gåva och gengåva (VII:3)
Martialis vill uppenbarligen inte byta böcker med Pontilianus.
Cur non mitto meos tibi, Pontiliāne, libellos?
Ne mihi tu mittas, || Pontiliāne, tuos.

Tucca, jag ger dig inte min diktsamling (VII:77)
Exĭgis, ut nostros donem tibi, Tucca, libellos.
Non faciam: nam vis || vendĕre, non legĕre.

En upphovsrättsfråga (I:38)
Quem recĭtas, meus est, o Fidentīne, libellus.
Sed male cum recĭtas, || incĭpit esse tuus

Läkarna – ett skrå som man skämtade om (I:47)
Nuper erat medĭcus, nunc est vespillo Diaulus;
quod vespillo facit, || fecĕrat et medĭcus.

nubo, nupsi, nuptum 3 gifta sig (om kvinnor), dat. med någon
volo jag vill, vis du vill, vult han/hon vill
miror, miratus sum, mirari deponens 1 undra, förundra sig
sapio, sapii 3B vara klok, göra en klok bedömning; sapisti sammandragen form av sapiisti (perfekt indikativ)
duco, duxi, ductum 3 föra; (uxorem) ducĕre aliquem gifta sig med någon (om män)
et = även
quaero, quaesīvi, quaesītum 3 fråga
Martialis vitsar på verbet reddo, reddĭdi, reddĭtum 3, som utöver grundbetydelsen ’ge tillbaka’ kan betyda både ’avkasta’ och ’ge en förmån’ quid . . . reddat ’vad avkastar’; quid inleder en indirekt frågesats vars konj. inte ska återges vid översätt.
Line vokativ av Linus
hoc detta
Pontiliānus var tydligen en av de många dussinpoeter, från vilkas alster Martialis ville förskonas
cur varför
mitto, misi, missum 3 sända
libellus, i M bok, skrift, jfr liber, libri
ne . . . mittas ’för att du inte ska sända’; ne (för att . . . inte) inleder avsiktsbisats vars konjunktiv (presens konjunktiv bildas i 3:e konjugationen med ett suffix -a-) ska återges med ’ska’
exĭgo, exēgi, exactum 3A driva ut, kräva
ut + presens konjunktiv: objektssats efter viljeverbet exĭgis = ’du begär att jag ska …’
nostros = meos
donem presens konjunktiv på -e- av donare ge
libellus, i M bok
faciam futurum av facio 3B göra = ’ska göra’
vis presens indikativ av velle vilja, se Minigrammatik p. 13!
vendo, vendĭdi, vendĭtum 3A sälja
lego, lēgi, lectum 3A läsa
Ordna: libellus, quem recĭtas, est meus
quem relativt pron. ’som’ (sing. ack. mask. 3 dekl.)
récĭto 1 recitera, läsa upp
Fidentīne vokativ
cum (tidskonjunktion) då
male (adv. till malus, a, um) illa
incipio, incēpi, inceptum 3B börja
nuper nyligen
Diaulus subjekt till erat och est
vespillo, ōnis M) likbärare
quod det som
facio, feci, factum 3B göra; på rad 2 är vespillo och medĭcus predikativt attribut (’ såsom’. . .)
et (= etiam) även